§1. Definicje

  1. Serwis – Strona internetowa, znajdująca się pod adresem domeny: http://cryptoprofit.pl/.
  2. Formularz – formularz zgłoszeniowy dla Twórców Treści znajdujący się pod adresem domeny: https://goo.gl/forms/hCstap1eyPNRvnJx2
  3. Formularz Sprawdzający – jest to formularz dla Twórców Treści znajdujący się pod adresem domeny: https://goo.gl/forms/YvkvkMFDBdGlhWPI2
  4. Twórca – Za Twórcę uważa się każdego kto w całości wypełnił Formularz zgłoszeniowy (podał odpowiednie dane we wszystkich polach Formularza). Oznacza to dobrowolne podanie w Formularzu swojego przydomku/ imienia lub nicku w aplikacji Discord, adresu e-mail, Treść artykułu, zawierająca min. 250 słów (możesz podać link, np. do dokumentów google lub wkleić tekst poniżej)  , Link do źródła artykułu, oraz zaznaczenie pola “Zapoznałem się oraz akceptuję regulamin i warunki promocji dostępne na stronie: http://cryptoprofit.pl/regulamin-promocji-dla-tworcow-tresci/”.
  5. Źródło – jest to odnośnik (link) do strony, na podstawie której Twórca przygotował Treści.
  6. Treść/ Treści – cały tekst, który zostanie podana przez Twórcę w Formularzu w polu z odpowiedzią “Treść artykułu, zawierająca min. 250 słów (możesz podać link, np. do dokumentów google lub wkleić tekst poniżej) ”. Za Treść uważa się również całość tekstu znajdującą się w dokumentach google lub innych nośnikach treści, do których link (odsyłacz) zostanie podany w polu “Treść artykułu, zawierająca min. 250 słów (możesz podać link, np. do dokumentów google lub wkleić tekst poniżej) ” w Formularzu.
  7. Artykuł – artykuł, t.j. wpis na bloga znajdujący się na Serwisie.
  8. Post – jest to wpis lub treści publikowane na portalu społecznościowy Faceook
  9. Promocja – promocji o nazwie “Darmowa Grupa Insidersa dla Twórców Treści”, której dotyczy niniejszy Regulamin.
  10. Regulamin – właśnie go czytasz. Jest w nim opisany sposób działania Promocji.
  11. Stake – lub inaczej Punkt. Każdy Punkt/ Stake uprawnia do zniżki w wysokości -25% aktualnej kwoty bazowej opłaty członkowskiej w Grupie Insiderskiej Crypto Profit. Po zebraniu 4 Punktów masz prawo do darmowego korzystania z Grupy Insiderskiej Crypto Profit przez cały miesiąc kalendarzowy (30 lub 31 dni).

§2. Mechanika Promocji

 1. Twórca, dzięki przekazywaniu swoich Treści na rzecz Serwisu, może obniżyć wielkość bazowej kwoty opłaty członkowskiej w Grupie Insiderskiej Crypto Profit.
 2. Odbywa się to poprzez zbieranie Stake’ów w zamian za poprawne wypełnienie całego Formularza oraz Formularza Sprawdzającego.
 3. Aby Stake za Treści został przyznany wystarczy spełnić poniższe warunki:
  a. Poprawnie wypełniłeś wszystkie pola w Formularzu, gdzie dobrowolnie podałeś swój przydomek/ imię lub nick w aplikacji Discord, adresu e-mail, Treść artykułu, zawierająca min. 250 słów (możesz podać link, np. do dokumentów google lub wkleić tekst poniżej) ) , Link do źródła artykułu, oraz zaznaczyłeś pole “Zapoznałem się oraz akceptuję regulamin i warunki promocji dostępne na stronie: http://cryptoprofit.pl/regulamin-promocji-dla-tworcow-tresci/”.
  b. Twoja Treść została dodana na Serwis, czyli pozytywnie przeszła sprawdzanie pod kątem plagiatu.
  c. Udostępniłeś link do Artykułu znajdującego się na Serwisie, który został przygotowany na podstawie dodanej przez Ciebie w Formularzu Treści. Link, o którym mowa w poprzednim zdaniu powinien być udostępniony w co najmniej 3 grupach na portalu społecznościowym Facebook, spośród wszystkich wymienionych w tym dokumencie: LINK.
  d. Treść została prawidłowo udostępniona na minimum 3 grupach, o których mowa w §2, pkt.3 podpunkt c. Oznacza to, że w grupach został udostępniony odnośnik (link), który przekierowuje bezpośrednio do Artykułu na Serwisie oraz, że Post, w którym znajduje się odnośnik (link) do Artykułu na Serwisie został poprawnie zgłoszony w Formularz Sprawdzający.
  e. W Formularzu Sprawdzającym należy prawidłowo zaraportować wykonanie zadań, o których mowa w §2, pkt.3. podpunkty od a. do d. Oznacza to podanie bezpośredniego odnośnika (linku) do Posta znajdującego się w jednej z grup, o których mowa w §2, pkt.3 podpunkt c., w którym został udostępniony link do Artykułu na Serwisie. W każdym z 3 pól znajdujących się w Formularzu Sprawdzającym powinien znajdować się 1 odnośnik do jednego unikatowego Posta.
 4. Każdy Stake to -25% kwoty bazowej opłaty członkowskiej w Grupie Insiderskiej Crypto Profit. Po zebraniu 4 Punktów masz prawo do darmowego korzystania z Grupy Insiderskiej Crypto Profit przez cały miesiąc kalendarzowy (30 lub 31 dni)
 5. Wszystkie dodawane Treści są sprawdzane pod kątem plagiatu. Jeśli okaże się, że Treść jest w całości lub częściowo skopiowany z innego serwisu, Stake nie zostanie przyznany.
 6. Treści muszą zawierać minimum 250 słów i składać się w logiczne ciągi wyrazów i zdań zrozumiałe dla czytelnika. Dopuszczalne treści to: newsy i wydarzenia dot. kryptowalut i technologii blockchain, opisy rynku kryptowalut, subiektywne analizy i oceny sytuacji rynkowej kryptowalut a także opisy i analizy fundamentalne projektów oraz ICO.
 7. Źródło powinno kierować bezpośrednio do strony internetowej na podstawie, której została przygotowana treść.
 8. Po tym jak sprawdzimy przesłaną przez Ciebie Treść zostanie ona oznaczona jako “zaakceptowana” lub “odrzucona”. Treść “zaakceptowana” to taka, która została już dodana do Serwisu. Treść “odrzucona” to taka, która została uznana za plagiat lub nie spełnia innych kryteriów, o których mowa w  §2, pkt. od 1 do 7. W przypadku zaakceptowania Treści, wyślemy na podany przez Ciebie w Formularzu e-mail z linkiem do Artykułu oraz Formularzem Sprawdzającym, w którym będzie mógł umieścić odnośniki do postów, w których udostępniłeś Artykuł.

§3. Zgody i Oświadczenia Twórcy

 1. Jako Twórca akceptujesz i oświadczasz, że jesteś autorem i Twórcą Treści, które dobrowolnie udostępniasz w Formularzu.
 2. Zobowiązujesz się do przeniesienia na rzecz Serwisu nieodpłatnie całości autorskich praw majątkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), do zgłoszonych w Formularzu Treści, z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji, w szczególności:
  a. wyłączne używanie i wykorzystanie Treści we wszelkiej odpłatnej lub nieodpłatnej działalności promocyjnej, informacyjnej, reklamowej i edukacyjnej prowadzonej przez Serwis i podmioty przez niego wskazane,
  b. wielokrotne wydawanie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych, rozpowszechnianie, przetwarzanie i utrwalania logo wszelkimi technikami plastycznymi, fotograficznymi, graficznymi, drukarskimi, informatycznymi, wizualnymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi,
  c. publiczne wystawianie i wyświetlanie Treści na wszelkich konferencjach, spotkaniach, warsztatach, debatach, imprezach, szkoleniach, kursach, realizowanych przez Serwis i współpracujące podmioty,
  d. wprowadzanie do pamięci komputera, hostingu, serwera i umieszczenie Treści w Internecie, rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju sieciach, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  e. odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeń, nadań i reemisji,
  f. wprowadzanie do wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów, promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Treści,
 3. Przenosisz na Serwis wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności wszystkich egzemplarzy,
 4. Wyrażasz nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie Treści bez wskazywania imienia i nazwiska autora  oraz do decydowania o jego publicznym udostępnieniu, a także do ingerowania w integralność i dokonywanie zmian w Treściach,
 5. Udzielasz Serwisowi nieodwołalnego, niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa do przeniesienia na swoją rzecz (dokonania czynności prawnych z samym sobą, art. 108 kc) praw do Treści na wskazanych polach eksploatacji.

§4. Zgody i Oświadczenia Serwisu

 1. Serwis za prawidłowe wywiązanie się Twórcy z wszystkich zadań opisanych w §2 zobowiązuje się obniżyć koszt opłaty członkowskiej w Grupie Insiderskiej Crypto Profit o 25% bazowej kwoty opłaty za każdy Stake zgromadzony przez Twórcę. Grupa.
 2. Po zebraniu 4 Stake’ów Twórca ma prawo do darmowego korzystania z Grupy Insiderskiej Crypto Profit przez cały miesiąc kalendarzowy (30 lub 31 dni).
 3. W przypadku zgromadzenia większej ilości Stake’ów niż 4, czyli piąty i każdy kolejny Stake, Punkty przechodzą na kolejny okres, w którym będzie pobierana opłata członkowska. Oznacza, to że po uzyskaniu prawa do darmowego korzystania z Grupy Insiderskiej Crypto Profit przez cały miesiąc kalendarzowy (30 lub 31 dni) można wciąż otrzymywać Stake’i, które zostaną przeznaczone na obniżenie kosztów kolejnej opłaty członkowskiej. W ten sposób zdobywając 12 Stake’ów można uzyskać darmowy dostęp Grupy Insiderskiej Crypto Profit na okres trzech miesięcy kalendarzowych (90 dni).
 4. Serwis zobowiązuje się przyznać Stake’i każdemu Twórcy, który prawidłowo wypełnił Formularz oraz Formularz Sprawdzający oraz którego Treści nie zostały uznane za plagiat.
 5. W przypadku uznania Treści za plagiat, Twórca nie otrzymuje Stake’ów za wypełnienie Formularza oraz Formularza Sprawdzającego.   

§5. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie zapisy, postanowienia, zgody oraz oświadczenia wymienione w paragrafach od §1 do §4 wchodzą w życie z datą wypełnienia Formularza przez Twórcę.

 

***

 

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część „Regulaminu” i korzysta z pojęć tam zdefiniowanych. Polityka prywatności odnosi się do danych osobowych  zbieranych od Użytkownika Serwisu podczas rejestracji oraz później w czasie korzystania z Serwisu.

§1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest CryptoProfit. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
 2. Nasze dane kontaktowe to: ul. Różana 11, 02-548
 3. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

§2. Gromadzone dane

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: imię, adres e-mail.
 2. Dane zbierane automatycznie: adres IP, nazwa domeny, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego: adres e-mail, imię.

§3. Cele gromadzenia danych

 1. Dane gromadzone przy zapisie na Newsletter są wykorzystywane do wysyłania treści, wiedzy i materiałów, które mają pomóc Ci lepiej wykorzystać potencjał Serwisu.
 2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane do odpowiedzi na Twoje pytania a Twoje sugestie mogę zostać wykorzystane do poprawy działania Serwisu.
 3. Świadczenia usług związanych z Serwisem drogą elektroniczną.

§4. Ochrona i zabezpieczenie Twoich danych

 1. CryptoProfit zobowiązuje się do ochrony danych zgromadzonych na Twoim Koncie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Twoje dane mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Komunikacja pomiędzy twoją przeglądarką a naszym serwerem jest zabezpieczona przy pomocy protokołu SSL/TLS oraz ważnym certyfikatom wystawionym przez zaufane centra certyfikacji.
 4. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Wydawnictwo Rozwojowiec narusza przepisy Rozporządzenia.

§5. Polityka Antyspamowa

 1. Ważne jest dla nas by korzystanie z Serwisu było zgodne z prawem oraz z ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu. Dlatego nie zamierzamy wysyłać do nikogo nie wartościowych treści, potocznie nazywanych spamem. Do naszych list mailingowych wysyłamy jedynie wartościową zawartość. Jeśli uważasz, że wysyłamy do Ciebie maile zbyt często prosimy poinformuj nas o tym zanim zgłosisz naszą witrynę jako spamerską.
 2. W naszym Newsletterze znajdziesz przydatne informacje związane z kryptowalutami, technologią blockchain oraz ważne informacje dotyczące Serwisu.

§6. Kwestie techniczne oraz HTTP Cookie (ciasteczko)

 1. W Serwisie wykorzystywane jest HTTP Cookie – ciasteczko.
 2. HTTP Cookie jest używane do podtrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem Serwisu.
 3. HTTP Cookie zawiera dane służące do identyfikacji zalogowanego Użytkownika.
 4. HTTP Cookie nie zawiera danych osobowych.

§7. Zmiany w polityce prywatności

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany będą od razu publikowane w nowym regulaminie.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu w treści Twoich danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.

Nie przegap ważnych informacji!

Otrzymuj najważniejsze informacje
i ekskluzywne materiały na temat kryptowalut.

Invalid email address
Pamiętaj, że możesz wypisać się w każdej chwili.